sanskrit language resources

आर्या पथ्या स्वराट् श्रीकमलपटुधरा स्रग्विणी पुष्पिताग्रा दोलाक्रीडाकलानन्दथुपरवनिता शालिनी मौलिमाला ।
मत्ताली भारतीला प्रमुदितवदना भासिनी फल्गुमध्या लीलाचित्रा विचित्रा शशधरसुमुखी राधिका कीर्तिगौरी ।।

अर्भकपङ्क्तिः

About this Metre:
 • It has 48 syllables and 4 lines.
 • First Line has 12 syllables with following distribution:
  गु गु गु गु गु गु
 • Second Line has 12 syllables with following distribution:
  गु गु गु गु गु गु
 • Third Line has 12 syllables with following distribution:
  गु गु गु गु गु गु
 • Fourth Line has 12 syllables with following distribution:
  गु गु गु गु गु गु
 • This is an ardha-sama-vRtta [ अर्ध-सम-वृत्त ].