sanskrit language resources

आर्या पथ्या स्वराट् श्रीकमलपटुधरा स्रग्विणी पुष्पिताग्रा दोलाक्रीडाकलानन्दथुपरवनिता शालिनी मौलिमाला ।
मत्ताली भारतीला प्रमुदितवदना भासिनी फल्गुमध्या लीलाचित्रा विचित्रा शशधरसुमुखी राधिका कीर्तिगौरी ।।

गुणवती

About this Metre:
 • It has 24 syllables and 4 lines.
 • First Line has 6 syllables with following distribution:
  गु गु गु
 • Second Line has 6 syllables with following distribution:
  गु गु गु
 • Third Line has 6 syllables with following distribution:
  गु गु गु
 • Fourth Line has 6 syllables with following distribution:
  गु गु गु
 • This is a sama-vRtta [ सम-वृत्त ].