sanskrit language resources

आर्या पथ्या स्वराट् श्रीकमलपटुधरा स्रग्विणी पुष्पिताग्रा दोलाक्रीडाकलानन्दथुपरवनिता शालिनी मौलिमाला ।
मत्ताली भारतीला प्रमुदितवदना भासिनी फल्गुमध्या लीलाचित्रा विचित्रा शशधरसुमुखी राधिका कीर्तिगौरी ।।

हलि

About this Metre:
  • It has 20 syllables and 4 lines.
  • First Line has 5 syllables with following distribution:
  • Second Line has 5 syllables with following distribution:
  • Third Line has 5 syllables with following distribution:
  • Fourth Line has 5 syllables with following distribution:
  • This is a sama-vRtta [ सम-वृत्त ].