sanskrit language resources

।।पाणिनये नमः ।।

div(u) [ दिवु ] — क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु

Attributes of the Item