sanskrit language resources

।।पाणिनये नमः ।।

kRt [ कृत् ]

Attributes of the Item
This item occurs explicitly in following rule(s)
The following 98 items have the attribute kRt [ कृत् ]
a [ ] a(G) [ अङ् ] a(c) [ अच् ]
a(N) [ अण् ] at(R)(n) [ अतृन् ] athu(c) [ अथुच् ]
ani [ अनि ] a(p) [ अप् ] Aru [ आरु ]
Alu(c) [ आलुच् ] itra [ इत्र ] i(n) [ इन् ]
in[i] [ इनि ] in[u](N) [ इनुण् ] iSNu(c) [ इष्णुच् ]
u [ ] uka(J) [ उकञ् ] u(N) [ उण् ]
Uka [ ऊक ] (k)a [ ] (k)a(J) [ कञ् ]
(k)a(p) [ कप् ] (k)as[u](n) [ कसुन् ] (k)Ana(c) [ कानच् ]
(k)i [ कि ] (k)i(n) [ किन् ] (k)ura(c) [ कुरच् ]
(k)ta [ क्त ] (k)tavat(u) [ क्तवतु ] (k)ti(c) [ क्तिच् ]
(k)ti(n) [ क्तिन् ] (k)tri [ क्त्रि ] (k)tvA [ क्त्वा ]
(k)nu [ क्नु ] (k)mara(c) [ क्मरच् ] (k)ru [ क्रु ]
(k)rvA [ क्र्वा ] (k)luka(n) [ क्लुकन् ] (k)van[i](p) [ क्वनिप् ]
(k)vara(p) [ क्वरप् ] (k)vas(u) [ क्वसु ] (k)v[i](n) [ क्विन् ]
(k)v[i](p) [ क्विप् ] (k)snu [ क्स्नु ] (kh)a(c) [ खच् ]
(kh)am[u](J) [ खमुञ् ] (kh)a(l) [ खल् ] (kh)a(z) [ खश् ]
(kh)iSNu(c) [ खिष्णुच् ] (kh)uka(J) [ खुकञ् ] (kh)yu(n) [ ख्युन् ]
(gh)a [ ] (gh)a(J) [ घञ् ] (gh)in[u](N) [ घिनुण् ]
(gh)ura(c) [ घुरच् ] (G)van[i](p) [ ङ्वनिप् ] (c)Ana(z) [ चानश् ]
(J)yu(T) [ ञ्युट् ] (T)a [ ] (T)a(k) [ टक् ]
(D)a [ ] (D)u [ डु ] (N)a [ ]
(N)a(c) [ णच् ] (N)am[u](l) [ णमुल् ] (N)in[i] [ णिनि ]
(N)yu(T) [ ण्युट् ] (N)v[i] [ ण्वि ] (N)v[i](n) [ ण्विन् ]
(N)vu(c) [ ण्वुच् ] (N)vu(l) [ ण्वुल् ] tum[u](n) [ तुमुन् ]
tR(c) [ तृच् ] tR(n) [ तृन् ] tos[u](n) [ तोसुन् ]
thaka(n) [ थकन् ] na(G) [ नङ् ] naj[i](G) [ नजिङ् ]
na(n) [ नन् ] man[i](n) [ मनिन् ] yu(c) [ युच् ]
ra [ ] ru [ रु ] (l)yu [ ल्यु ]
(l)yu(T) [ ल्युट् ] van[i](p) [ वनिप् ] vara(c) [ वरच् ]
v[i](c) [ विच् ] v[i](T) [ विट् ] vu(J) [ वुञ् ]
vu(n) [ वुन् ] (z)a [ ] (z)at(R) [ शतृ ]
(z)Ana(c) [ शानच् ] (z)Ana(n) [ शानन् ] (S)Aka(n) [ षाकन् ]
(S)Tra(n) [ ष्ट्रन् ] (S)vu(n) [ ष्वुन् ]